w

Ring til os

+45 23 61 68 25 (Kirsten)
+45 23 29 29 38 (Camilla)

Bank

Merkur: 8401 – 1034240
IBAN: DK2384010001034240

Skriv til os

info@dyrenesfriefarm.dk

Støt dyrene – MobilePay: 20 201
Merkur: 8401 – 1034240
IBAN: DK2384010001034240

Alle dyr har ret til et langt, godt liv

Vedtægter

20. June 2017
§ 1 Navn, tilhørsforhold og lokation
§ 1.1 Foreningens navn er Dyrenes Frie Farm og den er hjemmehørende i 5874 Hesselager, hvor alle foreningens dyr (jf. § 3) også befinder sig. Dyrenes Frie Farm er en velgørende forening.

§ 2 Formål
§ 2.1 At oplyse om, at dyr er følende og intelligente væsner.
§ 2.2 At drage omsorg for foreningens dyr (jf. § 3), varetage deres interesser bedst muligt og facilitere møder mellem befolkningen og dyrene.
§ 2.3 At oplyse om konsekvenserne ved animalsk landbrug og veganismens muligheder .
§ 2.4 At fremme veganisme via kurser og foredrag.

§ 3 Foreningens dyr
§ 3.1 Bestyrelsen kan, på vegne af foreningen, overtage ejerskabet af dyr af arter der primært udnyttes inden for landbruget.
§ 3.2 Bestyrelsen ligger til enhver tid inde med en komplet liste af foreningens dyr jf. § 1.1 og § 2.2.

§ 4 Medlemsskab
§ 4.1 Foreningen optager som medlem alle, der tilslutter sig foreningens formål jf. §4.2.
§ 4.2 Man kan opnå medlemskab af foreningen på to måder, hvoraf kun den første giver stemmeret på generalforsamlingen;

1) som betalende medlem (myndighedskrav)

2) som “gratis medlem”

Medlemskontingentet for de betalende medlemmer fastsættes for ét år ad gangen på generalforsamlingen.

§ 4.3 Bestyrelsen kan ekskludere enhver, som af denne menes at modarbejde foreningens formål.
§ 4.4 Udtrådte og ekskluderede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.

§ 5 Generalforsamling
§ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juni eller juli måned.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved e-mail udelukkende til betalende medlemmer jf. § 4.2 med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før, generalforsamlingen afholdes.
§ 5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling følger disse punkter;

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og næste års budget

5. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for “betalende medlemmer” jf. § 4.2

6. Fastsættelse og godkendelse af det maksimale honorar til “omsorgspersonen” jf. § 7.6

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt valg i henhold til § 6.1

9. Evt.

§ 5.4 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8.1.
§ 5.5 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes indenfor en måned, når mindst 25 % af foreningens betalende medlemmer (jf. § 4.2) skriftligt stiller krav herom.
§ 5.6 Formanden er ansvarlig for, at referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder opbevares korrekt, så foreningen til enhver tid kan genfinde disse.

§ 6 Foreningens bestyrelse
§ 6.1 Bestyrelsen består af 3-5 bestyrelsesmedlemmer; “formand”, “omsorgsperson”, “kasserer”, “forretningsudvikler” og op til 1 menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesposten “omsorgsperson” er fast tildelt Kirsten van Deurs som huser og varetager den daglige drift af foreningens dyr. De resterende 3-4 bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen. Alle i bestyrelsen skal identificere sig med dét at være veganer og skal være betalende medlemmer (jf § 3.2).
§ 6.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved afholdelse af fysiske bestyrelsesmøder eller ved brug af bestyrelsens Internet-baserede kommunikationsplatform.
§ 6.3 Bestyrelsens internet-baserede kommunikationsplatform er bestyrelsesmailen, bestyrelsesgruppen på facebook samt messenger.
§ 6.4 Bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til fysiske bestyrelsesmøder efter behov og skal indkalde skriftligt hertil jf. § 6.2.
§ 6.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede eller har givet skriftligt tilsagn jf. § 6.2 og § 6.6 om en beslutning.
§ 6.6 Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger såfremt hvert bestyrelsesmedlem har fået en rimelig svarfrist – minimum ét døgn – på hver beslutning.
§ 6.7 Omsorgspersonen afgør med sin stemme en evt. stemmelighed ved bestyrelsesbeslutninger.
§ 6.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. § 6.9 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.
§ 6.10 Bestyrelsens transportudgifter ifm. bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan takseres enten iht. statens gældende takst for kørselsgodtgørelse fra bestyrelsesmedlemmernes privatadresser eller alternativt ved refundering af bilag fra offentlig transport. Transportudgifterne kan dog aldrig overstige statens gældende takst for kørselsgodtgørelse. Bestyrelsesmedlemmer skal, så vidt muligt, rejse billigst muligt med det offentlige.

§ 7 Tegningsret, regnskab og økonomi
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
§ 7.2 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen via email til foreningens betalende medlemmer.
§ 7.3 Det er hvert bestyrelsesmedlems personlige ansvar at tilvejebringe kvitteringer for ethvert køb i foreningsregi. Kvitteringer skal være kasseren i hænde senest 7 dage efter købet (enten i fysisk eller i elektronisk form), da bestyrelsesmedlemmet ellers ikke er beløbet erstatningspligtig.
§ 7.4 Alle køb over 1.000 kr. skal skriftligt bekræftes af hele bestyrelsen – dog med undtagelse af § 7.5.
§ 7.5 Foreningens omsorgsperson skal altid have adgang til, og kunne disponere over, en kontant beholdning på 5.000 kr. til; a) akut opstået sygdom eller tilskadekomst af foreningens dyr, b) pludselig opståede skader på driftsmateriel, som direkte eller indirekte udgør en fare for foreningens dyr eller som resulterer i en betydelig velfærdsmæssig forringelse af deres forhold.
§ 7.6 Foreningens omsorgsperson godtgøres for kørsel af foder til foreningens dyr ud fra statens gældende takster for kørselsgodtgørelse samt en beregning af foreningens andel af den samlede kørsel.
§ 7.7 Foreningens formue opbevares i et anerkendt pengeinstitut (Merkur Andelskasse). Hvert enkelt bestyrelsesmedlem må højest opbevare 2.000 kr. kontant til allerede, af bestyrelsen, godkendte køb (jf. § 7.4).
§ 7.8 Foreningens årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse, som er til stede ved den ordinære generalforsamling.
§ 7.9 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse bortset fra den i § 7.3 nævnte erstatningspligt.

§ 8 Vedtægtsændringer
§ 8.1 Forslag om vedtægtsændringer kan vedtages på enhver gyldig generalforsamling (jf. § 5) såfremt forslaget er indkommet rettidigt (jf. § 5.2) og mindst 2/3 af de deltagende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 9 Opløsning
§ 9.1 Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette for øje med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
§ 9.2 Eventuel formue/midler skal ved opløsningen dække diverse omkostninger ved flytning af dyrene fra Dyrenes Frie Farm samt sikring af deres velbefindende (jf. § 3.2). Eventuelle resterende midler overdrages til søsterforeningen Elmegaardens Frie Dyr.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping